โทรศัพท์ : 035-528-541 (วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30 - 16:30)

Wit GIS & Ltax3000


จัดทำระบบเทคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS, Ltax3000

– ออกแบบฐานข้อมูล
– กำหนดขอบเขต องค์การบริหารส่วนตำบล
– กำหนดเขต Zone
– กำหนดเขต Block
– กำหนดชั้นข้อมูลหลักเขต
– กำหนดชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินLot
– ตารางกริดมาตราส่วน 1:4000
– ตารางกริดมาตราส่วน 1:2000
– ตารางกริดมาตราส่วน 1:1000
– ตารางกริดมาตราส่วน 1:500
– การจัดทำข้อมูลเชิงบรรยาย

จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสาตร์แผนที่ภาษี LTax3000