จัดทำโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร งานองค์การบริหารส่วนตำบล งานเทศบาล หรืองานราชการทั่วไป จัดทำระบบเทคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS, Ltax3000        จัดทำเว็บไซต์ หน่วยงานราชการ จำหน่ายคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์