โทรศัพท์ : 035-528-541 (วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30 - 16:30)

Wit GIS & Ltax3000


 

ภาพส่งงานระบบเทคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS, Ltax3000กับลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการกับทาง บริษัทวิทย์ คอมพิวเตอร์จำกัด.

   

ภาพส่งงานระบบเทคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS, Ltax3000

เทศบาลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

    

ภาพส่งงานระบบเทคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS, Ltax3000

องค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

   

ภาพส่งงานระบบเทคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS, Ltax3000

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

ภาพส่งงานระบบเทคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS, Ltax3000

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

   

ภาพส่งงานระบบเทคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS, Ltax3000

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

จ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Ltax GIS และ Ltax3000 V.4
แบ่งเป็นรายละเอียดในการจัดทำดังนี้
– ย้ายข้อมูลจาก LTax 3000 V.3.1 เป็น LTax3000 V.4
– สำรองข้อมูล LTax GIS และ LTax3000
– ปรับปรุงรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ที่ทำการซื้อขายที่ดิน ในระบบ Ltax 3000 V.4
ตามที่ได้รับข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
– เชื่อมข้อมูลรหัสแปลงที่ดิน LtaxGIS กับ Ltax 3000 V.4
– ตั้งค่าราคาประเมินที่ดินที่ได้รับจากกรมธนารักษ์ในระบบ Ltax 3000 V.4
– ใส่ข้อมูลราคาประเมินแปลงที่ดินจากกรมธนารักษ์ในระบบ Ltax 3000 V.4
– คัดแยกข้อมูล ตามจริง แบ่งเป็นที่ทำการเกษตร ที่อยู่อาศัย โดยใช้วิธี ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้น
โลก Global Positioning System (GPS) ในระบบ Ltax 3000 V.4
– ระบุบการใช้ประโยชน์ของที่แปลงนั้นว่าใช้ประโยชน์อะไร เช่น ทำนา,ทำสวน,ปลูกผัก, ที่อยู่อาศัย ของโปรแกรม Ltax3000 V.4
– จัดทำระบบการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 V.4) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)