โทรศัพท์ : 035-528-541 (วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30 - 16:30)

Save File


โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร Save File

เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารระบบ Could Computing System

จัดเก็บเอกสารไว้กับระบบการจัดเก็บระบบ Could Computing System เป็นระบบในการจัดเก็บที่มีแนวคิดคล้ายกับการรับฝากข้อมูล Hosting System แต่ระบบ Could Computing System  สามารถ บริหารงานจัดการ On Demand ซึ่งจะเหมาะสำหรับองค์กรที่มีหน่วยงานกระจายอยู่หลายหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานมีสาระบบที่มีความแตกต่างกันออกไป

 

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร Save File

  • โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร Save File คือโปรแกรมจัดเก็บงานเอกสารภายในองค์กร

โดยแยกกลุ่มของการจัดเก็บ ชัดเจน เช่น จัดเก็บในกลุ่มเอกสารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหาริหารส่วนตำบล เช่น จัดเก็บเอกสารในกลุ่มงานของทางจังหวัด จัดเก็บเอกสารในกลุ่มงานสำนักปลัด จัดเก็บเอกสารในกลุ่มงานส่วนการคลัง จัดเก็บเอกสารในกลุ่มงานส่วนโยธา เอกสารนำส่ง เอกสารที่ลงรับ และสามารถ แยกกลุ่มย่อยได้ตามความต้องการขององค์กรได้ เป็นระบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนและรายปี มาพร้อมกับเครื่องจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ สามารถเรียกดูข้อมูล ได้ไม่จำกัด PC Computer, Notebook Computer, Mobile iOS, Android, Windows Phone, Tablet Apple, Tablet Samsung, Tablet All และใช้ได้หลากหลายในระบบปฏิบัติการ Windows Operation System, Macintosh Operation System, Linux Operation System.

 

 

 

 

 

 

o    โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร Save File จะลงโปรแกรมไว้กับเครื่องเซิฟเวอร์ซึ่งจะถูกติดตั้งไว้ภายในองค์กร

 

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหมวดหมู่ (Save File)
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่สำนักปลัด
– เอกสารนักพัฒนาชุมชน
– เอกสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– เอกสารประชาสัมพันธ์
– เอกสารธุรการงานสำนักปลัด
– เอกสารพัสดุงานสำนักปลัด
– เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ITA
– เอกสารการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
– เอกสารยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา แผน3 ปี
– เอกสารยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา แผน5 ปี
– เอกสารงานบริหาร
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่กองคลัง
– เอกสารการเงิน
– เอกสารจัดเก็บรายได้
– เอกสารงานแผนที่ภาษี
– เอกสารงานแผนที่แม่บท แบ่งตามรายปี
– เอกสารงานจัดเก็บภาษี แบ่งตามรายปี
– เอกสารการชำระเงิน
– เอกสารประกาศจากระบบ e-GP
– เอกสารงานพัสดุกองคลัง
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่กองช่าง
– ระเบียบงานก่อสร้าง
– เอกสารขอก่อสร้าง
– เอกสารราคาการก่อสร้าง
– เอกสารแบบการก่อสร้าง
– เอกสารสรุปการก่อสร้าง
– เอกสารการสำรวจ
– เอกสารงานธุรการกองช่าง
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-เอกสารงานวางแผนสาธารณสุข
-เอกสารงานเผยแพร่และฝึกอบรม
-เอกสารงานสัตว์แพทย์
-เอกสารงานธุรการ
-เอกสารงานส่งเสริมสุขภาพ
-เอกสารงานป้องกันและควบคุมโรค
-เอกสารงานจัดการสิ่งแวดล้อม
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่งานกองการศึกษา
-เอกสารงานบริหารการศึกษา
-เอกสารงานศึกษาปฐมวัย
-เอกสารงานบริหารวิชาการ
-เอกสารงานส่งเสริมคุณภาพและมาตาราฐานหลักสูตร
-เอกสารงานธุรการ
-เอกสารงานส่งเสริมการศึกษาฯ
-เอกสารงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
-เอกสารงานกีฬาและนันทนาการ
-เอกสารงานกิจการศาสนา
-เอกสารงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ระเบียบปฎิบัติภายในองค์กร
– เอกสารว่าด้วยเรื่องระเบียบปฏิบัติงานในองค์กร
เอกสารส่ง
– เอกสารส่งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
– เอกสารส่งจังหวัด
– เอกสารส่งอำเภอ
– เอกสารส่งภายในองค์กร
หนังสือเชิญประชุม
– หนังสือเชิญประชุมเฉพาะหัวหน้างาน
– หนังสือเชิญประชุมตามวาระ
– หนังสือเชิญประชุมพนักงานทั่วไป
– หนังสือเชิญประชุมทุกฝ่าย
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
เอกสารทั่วไป